Vragen van ouders over de montessorivisie

Leren kinderen nog wel te luisteren als ze veel zelf mogen kiezen?

Dit lijkt een logisch gevolg van frequent vrij mogen kiezen, maar zo eenvoudig ligt het niet. Een kind dat zelf leert kiezen, ontwikkelt over het algemeen meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Binnen de montessorivisie leert een kind (vooral als het iets ouder is) om te gaan staan voor de gemaakte keuzes, zoals een werkje eerst afmaken alvorens je iets anders kiest. Een kind leert zelf nadenken en niet klakkeloos alleen maar te doen wat een ander (volwassene) zegt. Het kind leert om rekening te houden met zijn omgeving. Het krijgt namelijk een basis mee om respect te hebben voor zichzelf, de ander en zijn omgeving. Het kan zijn dat het kind soms een kritische vraag stelt aan de ander, maar dit is niet uit brutaalheid, maar meestal omdat het kind oprecht geïnteresseerd is naar de achterliggende reden. Iedere opvoeder die vanuit oprechtheid en dus respect met kinderen omgaat zal zo'n vraag open kunnen en willen beantwoorden. Een montessori-kind kan zich dus prima aanpassen aan de omgeving.

Als een kind vaak zelf kiest, leert het dan wel iets te doen wat het niet leuk vindt? Straks op (de middelbare) school of als mijn kind werk heeft, kan het toch ook niet steeds doen waar het zelf zin in heeft?

Een goede leidster of leerkracht zal een kind ruimte geven om veel zelf te ontdekken en te ervaren en dus te leren, maar tevens zal hij/zij het kind uitdagen en begeleiden zodat een kind zich in totaliteit ontwikkelt. Leidsters of leerkrachten binnen de montessori-benadering observeren het kind goed en kijken wat een kind nodig heeft om verder tot groei te komen. Jongetjes zijn over het algemeen iets minder graag creatief bezig dan meisjes. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de fijn-motorische ontwikkeling van zo'n kind achterblijft. Dit kind kan bijvoorbeeld een sleutelwerkje aangeboden krijgen, waarmee het via sleutels slotjes moet openen. Dit vraagt concentratie en is gericht op de fijn-motorische ontwikkeling én sluit aan bij het interessegebied van het kind.

Wat doen jullie als mijn kind steeds hetzelfde kiest?

Sommige ouders zijn inderdaad bang dat hun kind misschien steeds hetzelfde doet. Doordat een kind veel verschillende activiteiten om zich heen ziet van andere kinderen, wordt het hierdoor ook geprikkeld. Het kind dat aan het bouwen is in de bouwhoek ziet opeens een kind dat een dino of pop aan het wassen is. Wow... dat wil ik zo ook doen, denkt het dan bij zichzelf. We zien nooit een kind die maar een specifieke activiteit kiest op een dag. Elk kind kiest door de dag heen heel divers en daarnaast worden er ook door de leidsters activiteiten aangeboden. Wel zien we dat veel kinderen een periode een bepaalde voorkeur hebben voor een activiteit die ze dan iedere dag wel een keer doen. Een kind zit dan vaak in een gevoelige periode voor een bepaalde ontwikkeling. In deze periode is een kind extra gevoelig om een vaardigheid snel aan te leren. En leren gaat gepaard met oefenen. Nadat een kind eindeloos iets heeft herhaald is iets geautomatiseerd.

Als kinderen op de montessori-opvang niet voortdurend iets samen doen met andere kinderen of met de hele groep, ontwikkelen ze zich dan wel voldoende op sociaal gebied?

In een montessori-kinderopvang of -school kunnen kinderen op diverse momenten zelf bepalen of ze alleen willen spelen of samen met een ander of andere kinderen. Tijdens het vrij spelen bij Mickey is de ene peuter aan het kleien, de andere aan het puzzelen, een derde is een schenkwerkje aan het doen, terwijl weer een ander kind aan het ervaren is met een magneet. Kinderen kijken bij elkaar, ze helpen elkaar uit zichzelf als dat nodig is. Ook al doen ze op diverse momenten iets anders, het is een heel sociaal gebeuren. En kinderen kunnen natuurlijk ook samen in de poppenhoek spelen, samen in de bouwhoek en samen buiten spelen of bewegen in de gang.
Er zijn tevens voldoende gezamenlijke momenten. Leidsters geven verschillende groepslesjes, er wordt samen gegeten en samen een verjaardag of afscheid gevierd. Er wordt regelmatig samen gedanst of muziek gemaakt en natuurlijk wordt er veel voorgelezen. Doordat kinderen worden uitgenodigd om elkaar te helpen, ontwikkelen ze zich zeer sociaal. Het is prachtig om te zien hoe peuters uit zichzelf elkaar helpen bij ons.

Als een kind naar een montessori-kinderopvang (0-4 jr.) gaat en wij kiezen als vervolgschool voor regulier basisonderwijs, sluit dit dan wel op elkaar aan?

Een kind krijgt bij Mickey een prachtige basis mee voor heel zijn verdere leven. Aan alle ontwikkelingsgebieden is bewust en/of onbewust aandacht besteed. Een Montessori-basisschool sluit natuurlijk mooi aan, maar ook regulier onderwijs sluit prima aan. Kinderen die naar school gaan, zijn over het algemeen al behoorlijk zelfstandig, kunnen goed zelf kiezen, kunnen geconcentreerd met een werkje bezig zijn en hebben zelfvertrouwen. Dit horen we geregeld terug via ouders van leerkrachten.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT